ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE DE ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT „TERMOSERV ARGEȘ”

SCOPUL

Asociația „TERMOSERV ARGEȘ” s-a  constituit în scopul înființării, organizării, reglementarii, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat  pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes  zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

CADRUL LEGISLATIV

Cadrul legislativ în vigoare, aplicabil în legătură cu înfiinţarea, organizarea, înregistrarea şi funcţionarea asociaţiilor intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cuprinde următoarele acte normative:

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
2. Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
3. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008;
6. Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare  cu energie termică, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.
7. Hotărârea nr.742 din 26 august 2014 privind modificarea anexelor nr.2 și 4 la  Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Comments are closed